PODNOSZENIE 
EFEKTYWNOŚCI
SPRZEDAŻY
Akzi Nobel Coatings Sp. z o.o.
Branża: powłoki, chemia,
farmacja

Potrzeby organizacji:

 • Wprowadzenie w 2010 roku programu partnerskiego dla 9 punktów sprzedaży w celu wzrostu wartości sprzedawanych produktów.
 • Potrzeba opracowania i wdrożenia Standardów Obsługi Klienta (SOK) — jako narzędzia wpierającego pracę handlowców oraz monitorowanie przebiegu rezultatów sprzedaży.

Cele:

 • Wypracowanie wspólnych, optymalnych dla firmy standar dów i procedur w kontaktach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi firmy.
 • Trenowanie świadomego operowania nabytymi kompetencjami handlowymi w sytuacjach zawodowych.
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę umiejętności niezbędne do wdrażania Standardu Obsługi Klienta. Uwspólnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych w efektywnej pracy.
 • Podniesienie jakości współpracy wewnątrz organizacji.
 • Wzmacnianie u pracowników odpowiedzialności za efekty własnych działań.
 • Wyposażenie właścicieli/kierowników sklepów w narzędzia monitorowana i wspierania sprzedawców we wprowadzaniu standardów w codziennej pracy (poprzez szkolenia oraz przygotowanie testów wiedzy o produkcie, testów wiedzy na temat SOK).
  .

Podjęte działania:

 • Przygotowanie Standardu Obsługi Klienta.
 • Przeprowadzenie audytu – ocena jakości obsługi w wybranych sklepach (metodą TAJEMNICZEGO KLIENTA) – określenie mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w aktualnej obsłudze klientów w sklepach.
 • Rozmowy z kierownikami/właścicielami sklepów- badanie postaw wobec wprowadzania SOK oraz rozwoju pracowników w tym obszarze.
 • Dokładna analiza (SWOT) wszystkich czynników wpływających na skuteczność wdrożenia SOK.
 • Decyzja AKZO NOBEL o wprowadzaniu SOK.
 • Opracowane narzędzi wspierających skuteczność wdrożenia:
  – szczegółowe doprecyzowanie procedur SOK;
  – arkusz oceny stosowania standardów dla tajemniczego klienta;
  – testy oceny kompetencji: standardów obsługi i wiedzy o produkcie;
  – podręcznik wiedzy o produkcie „MANUAL AKZO NOBEL”
  – opis 20 wybranych produktów opisu według zasady: „Cecha – Zaleta – Korzyść”;
  – podręczne „ściągi” o produktach do codziennego wykorzystania przez sprzedawców.
 • Szkolenia: SOK W SKLEPACH PARTNERSKICH AKZO NOBEL dla 15 sprzedawców (2 grupy x 2 dni) + realizacja zadań wdrożeniowych.
 • Szkolenie: STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA – CO MAM ROBIC CZEGO WYMAGAC? dla 8 właścicieli/ kierowników sklepów (1 x 2 dni),
 • Przygotowanie raportu, określenie sposobu wprowadzenia SOK w kolejnych sklepach partnerskich.

Efekty:

 • Wzmocnione siły sprzedaży poprzez ujednolicenie procedur w zakresie obsługi klienta oraz usystematyzowanie merytorycznej wiedzy 0 produktach (podręcznik wiedzy 0 produktach + skrócony opis 20 produktów).
 • Przygotowane narzędzia, program oraz określone niezbędnych warunków brzegowych do efektywnego wdrożenia SOK w kolejnych sklepach partnerskich.
 • Rozpoczęcie wdrożenia SOK (201 1).
  Kontynuacja szkoleń produktowych SOK w pozostałych sklepach partnerskich (201 1).
odpowiadanie na pytania klientów