BUDOWANIE 
ZAANGAŻOWANIA
PRACOWNIKÓW
Centrum Medyczne
Branża: medyczna

Potrzeby organizacji:

 • Wdrożenie w życie wśród kadry kierowniczej (koordynatorów recepcji, pielęgniarek, techników rtg., rehabilitacji) umiejętności i wiedzy zdobytych podczas dotychczasowych szkoleń menedżerskich.

 • Dostosowanie przez kierowników narzędzi zarządzania personelem do poziomu i możliwości poszczególnych pracowników.

 • Wzrost skuteczności kierowników w zakresie motywowania, delegowania zadań, przepływu informacji wewnątrz organizacji.

 • Przełamanie niechęci i zminimalizowanie blokady komunikacyjnej pomiędzy przełożonymi ich podwładnymi,

 • Zachęcenie i lepsza ocena pracy szeregowych pracowników w zakresie: zgłaszania pomysłów, doskonalenia Swojego warsztatu, usprawnień w zespole.

 • Przyjęcie osobistej odpowiedzialności przez szeregowych pracowników za powierzane im zadania,

 • Identyfikacja szeregowych pracowników z celami i wartościami firmy.

Cele:

Zbudowanie wśród 50 koordynatorów postawy menedżerskiej wspierającej i zwiększającej:

 • zaangażowanie pracowników przy wykonywaniu codziennych zadań;
 • otwartość wobec bezpośrednich przełożonych (jasne formułowanie swojego zdania);
 • kreatywność w sytuacjach zawodowych (zgłaszanie pomysłów, wprowadzanie usprawnień działania);
 • świadomość pracowników odnośnie celów, nie tylko własnego działu, ale również całej firmy,

Podjęte działania:

 • Spotkanie z przedstawicielami działu HR: próbka warsztatu, dookreślenie informacji na temat potencjalnych uczestników, sprecyzowanie celów merytorycznych.
 • Badanie potrzeb wśród uczestników projektu (kontakt telefoniczny, ankiety).
 • 4 dwudniowe warsztaty (XII 2010 – 1 201 1 ) dla 50 koordynatorów: BUDOWANIE ZAANGAZOWANIA PRACOWNIKÓW.
 • zachowania lidera budujące zaangażowanie członków zespołu;
 • autodiagnoza uczestników szkolenia;
 • trening sytuacyjnych stylów zarządzania;
 • strategie zarządzania zmianą w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego;
 • trening technik otwierania pracowników na zmiany i angażowania ich w trakcie wdrażania zmian.
 • Realizacja zadań wdrożenion,ych przez uczestników warsztatu.
 • Spotkanie raportowe (omówienie wniosków nt. potencjału obszarów do rozwoju szkolonej grupy oraz organizacyjnych usprawnień wzmacniających zaangažowanłe pracowników).

Efekty:

 • Wzrost świadomego używania narzędzi menedżerskich przez koordynatorów zespołów. Większa skuteczność zarządzania pracownikami/specjalistami zatrudnionymi na ograniczony wymiar godzin lub „konującymi obowiązki poza siedzibą firmy.
 • Rozpoczęcie prac nad: standardem komunikacji wewnętrznej/obiegu informacji w firmie; z zachowaniem wszystkich szczebli struktury organizacyjnej firmy.
 • Prace nad doprecyzowaniem zakresów obowiązków poszczególnych koordynatorów/specjalistów oraz uprawnień w zakresie podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Zaplanowanie ścieżki rozwoju umiejętności menedżerskich — dalsze szkolenia dla koordynatorów.
 • Wzrost porozumienia i poprawa jakości komunikacji między pracownikami firmy,
 • Uświadomienie sobie swoich wewnętrznych zasobów, atutów, pobudzenie wśród personelu postawy pro aktywności.
wielkie cele i pragmatyzm