WŁACZ

ENERGIE

DO ZMIAN

Potrzeby organizacji:

 • Poszukiwanie nowej metodyki szkoleń przy jednoczesnym
  dostosowaniu zakresu merytorycznego do poziomu wiedzy
  kierowników.
 • Zwiększenie motywacji przeszkolonej kadry, wyposażonej w dużą wiedzę merytoryczna i menedżerska, a mającej problemy z koncentracja na własnych celach.
 • Kształtowanie postaw i sposobu zarządzania wspierającego
  tworzenie kultury organizacji, transfer wiedzy i budowanie
  postawy zaangażowania oraz wspólnej odpowiedzialności
  za wyniki wśród pracowników. Budowanie zespołów opartych
  na zaufaniu.
 • Eliminacja niezdrowej rywalizacji miedzy działami i poprawa
  komunikacji.

Cele:

 • Zmiana kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Budowanie synergicznie współpracujących zespołów.
 • Nabycie przez kierowników wiedzy i umiejętności wiążących
  się ze zdiagnozowanymi lukami w kompetencjach menedżerskich.
 • Udrożnienie komunikacji miedzy kierownikami, opartej na
  zaufaniu i otwartości.
 • Wzmocnienie pro aktywnej postawy wobec sytuacji trudnych
  i problemowych oraz poczucia własnego wpływu na
  postawy pracowników.

Podjęte działania:

Diagnoza kompetencji i postaw

Jednym z najważniejszych działań w projekcie był dwudniowy warsztat diagnostyczny z przełożonymi kierowników, którego celem było określenie wspólnych obszarów do pracy. Ponadto w ramach kolejnych warsztatów uczestnicy mieli istotny wpływ na planowanie treści spotkań w ramach ustalonych działań. Współtworzenie merytorycznej przestrzeni zgodnej z potrzebami uczestników znacząco wpłynęło na odkrywanie trudnych sytuacji i tworzenie pełnowymiarowej komunikacji pomiędzy kierownikami rożnych działów.

Cykl 6-ciu szkolen warsztatowych 2-dniowych


W kolejnym etapie odbyły się warsztaty, na których każdy z uczestników na podstawie badania ED sformułował indywidualny cel rozwojowy. W trakcie pracy wykorzystana została wiedza z badania odnośnie stylów zachowań menedżerskich i indywidualnego potencjału, na tej podstawie zbudowano zindywidualizowane zadania wdrożeniowe. Zastosowano prace metoda warsztatowa z elementami coachingu zespołowego – wykorzystanie sytuacji/problemów menedżerów i analiza poprzez zainspirowanie
do samodzielnego, konstruktywnego wypracowania rozwiązań.

Rozgrywka zespołowa – gra karciana


Na ostatnim warsztacie wykorzystano grę karciana zaprojektowana specjalnie dla firmy Elektrobudowa (Liga Mistrzów Zarządzania), przygotowana w oparciu o używane na wcześniejszych warsztatach metody, narzędzia i techniki. Gra miała charakter follow-up’u, podsumowującego wypracowane rozwiązania i umiejętności.

Efekty:

Kierownicy

 • Utrwalenie dobrych nawyków związanych z zarządzaniem.
 • Zwiększenie motywacji do rozwoju.
 • Wzajemne wsparcie i możliwość konsultowania sytuacji trudnych w zarządzaniu miedzy kierownikami rożnych działów.
 • Wypracowanie umiejętności szybkiego reagowania na pojawiające się trudności w zarządzaniu.
 • Wykazywanie się postawa pro aktywna w poszukiwaniu rozwiązań.

Elektrobudowa SA

 • Zwiekszenie motywacji w zespołach i zainspirowanie do rozwoju.
 • Stworzenie spójnej kultury organizacji i wypracowanie otwartej komunikacji.
 • Wykorzystywanie narzędzi menedżerskich i umiejętności w codziennej pracy.
 • Polepszenie jakości komunikacji i współpracy w organizacji.
 • Wzrost świadomości wpływu stylu zarządzania na jakość pracy podwładnych.
 • Zwiększenie efektywności biznesowej.