LEADERS OF THE
FUTURE
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI
MENEDŻERSKICH
GRUPA ŻYWIEC S.A.
Branża: piwowarska

Potrzeby organizacji:

 • Przygotowanie do sukcesji na stanowiska menedżerskie oraz wytypowanie najlepszych kandydatów
  spośród 16 utalentowanych pracowników Browaru Żywiec.

Cele:

 • Diagnoza potencjału przywódczego, zaplanowanie adekwatnych działań rozwojowych.
 • Wzrost / uzupełnienie kluczowych umiejętności menedżerskich.
 • Wzmocnienie autorytetu w ramach aktualnie pełnionych funkcji.

Efekty:

 • Analiza statystyczna wyników badania wykazała, że działania
  projektowe miały bardzo istotny wpływ na wzrost poziomu
  umiejętności reprezentowanych przez uczestników po szkoleniach.
 • Wzrost umiejętności w zakresie 6 obszarów dedykowanych
  do rozwoju średnio o 22%, a w przypadku niektórych
  uczestników projektu aż o 69%.
 • Obserwowalny wzrost poziomu 11 pozostałych zachowań
  średnio o 14%.
 • Zdecydowanie najwyższy przyrost umiejętności menedżerskich
  wystąpił u tych kandydatów, których przełożeni
  aktywnie wspierali ich rozwój, poprzez uczestnictwo
  w coachingach / warsztatach roboczych.
 • Wzrost wewnętrznej motywacji do podnoszenia kwalifikacji
  i odpowiedzialności za powierzone cele i zadania.
 • Pogłębienie rozumienia roli menedżera, przygotowanie do
  pełnienia roli szefów zespołów.
 • Wzrost identyfikacji uczestników projektu z celami firmy.
 • Wytypowanie kandydatów do sukcesji krótko i długoterminowej.
System okresowych ocen pracowników

Podjęte działania:

 • Spotkanie informacyjne dla wszystkich uczestników projektu.
 • Określenie luk kompetencyjnych poprzez Development Center:
  – przygotowanie scenariuszy zadań,
  – włączenie do oceny przedstawicieli HR Grupy Żywiec.
 • Uzupełnienie badania poprzez ocenę 360°:
  – zaproszenie do oceny od 5 do 7 osób z najbliższego otoczenia każdego z badanych pracowników,
  – budowa narzędzia – opracowanie 17 wskaźników behawioralnych odpowiadających 5 kluczowym kompetencjom Grupy Żywiec S.A.,
  – przeprowadzenie badania,
  – analiza, interpretacja wyników badania.
 • Wyłonienie 4 kluczowych obszarów do rozwoju: Budowanie zespołu, Wsparcie rozwoju pracowników,
 • Wymagania wobec podwładnych/współpracowników odnośnie standardów stosowanych w firmie, Składanie zamówień / próśb / delegowanie zadań, Postawy wobec konfliktów, Rozwijanie
  własnych kompetencji.
 • Spotkanie z przełożonymi – ustalenie celów indywidualnych dla każdej z osób objętych badaniem.
 • Zdefiniowanie celów szkoleniowych, doprecyzowanie zakresu warsztatów.
 • Cykl 2-dniowych szkoleń:
  1) EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
  2) PRACA W ZESPOLE
  3) WSPIERAM I WYMAGAM – STYLE KIEROWANIA
 • Zadania wdrożeniowe dla każdego z uczestników:
  – trening udzielania informacji zwrotnej wybranym współpracownikom,
  – analiza zespołu metodą OAPD, zaplanowanie działań korygujących,
  – diagnoza potencjału i poziomu pracowników, wybór kompetencji do rozwoju,
  – delegowanie zadań rozwojowych.
 • Coaching grupowy dla przełożonych – wsparcie w zakresie określania celów rozwojowych i monitorowania
  realizacji zadań wdrożeniowych.
 • Powtórzenie badania 360° – interpretacja jakościowa oraz analiza statystyczna wyników badania.
 • Spotkanie podsumowujące – analiza przebiegu nauki, własnego rozwoju, realizacji zadań wdrożeniowych, pomysły na dalsze usprawnienia wewnątrz działowe i między działowe.