"AKADEMIA LIDERA"
Intersilesia McBride
Polska Sp. z o.o.

Branża: produkcyjna, produkcja
chemii gospodarczej

Potrzeby organizacji:

 • Zmiana kultury zarządzania w firmie — od nakazowej do konsultacyjnej. Zwiększenie zaangażowania liderów (kierowników liniovvych), nadanie im uprawnień w zakresie decydowania na własnym obszarze. Pozyskanie pozytywnie nastawionych liderów do realizowanych w dziale produkcji zmian (w zakresie obiegu informacji, formy realizowanych spotkań a także zasad finansowania – systemów bonusowych).

Cele:

Zdobycie przez 35 menedżerów niższego szczebla (kierowników i brygadzistów) praktycznych umiejętności i wiedzy podnoszących efektywność w zakresie

 • komunikacji (zarówno w zakresie jasnego przepływu informacji jak i stylu komunikowania się w firmie),
 • zlecana zadań, delegowania odpowiedzialności, monitorowania realizacji zadań, egzekwowania ich efekt,
 • auto motywowania (Wpływania na swoje nastawienie do pracy) jak i motywowania swoich podwładnych,
 • rozwiązywania problemów (radzenia sobie i zapobiegania oporowi pracowników, konfliktom).

Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Skontaktuj się z nami: 61 662 08 98

Podjęte działania:

 • Badanie potrzeb realizowane w formie spotkań.
 • cykl szkoleń dla 35 osób, wg grupach – 3 x 2 dni: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – KLUCZOWE NARZĘDZEI W BUDOWANIU AUTORYTETU W OCZACH WSPÓŁPRACOWNIKOW I PODWŁADNYCH, SKUTECZNE DELEGOWANIE EGZEKWOWANIE ZADAŃ, MOTYWOWANIE ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM — 18 dni szkoleniowych. Pomiędzy 1 a 2 warsztatem Odbyło się spotkanie raportowe, którego celem było, z jednej strony – przedstawienie najważniejszych wniosków z realizacji szkoleń, z drugiej – doprecyzowanie lub skorygowanie zawartości merytorycznej planowanych działań warsztatowych. Na zakończenie projektu został opracowany zaprezentowany raport podsumowujący z rekomendacjami odnośnie tego, w jaki sposób warto wzmacniać efekty projektu oraz jak w dalszej perspektywie doskonalić umiejętności uczestników projektu.
 • Wsparcie / monitorowanie procesu szkolenia:
  – realizacja zadań wdrożeniowych polegających na wykorzystaniu w realiach zawodowych wiedzy i umiejętności trenowanych podczas warsztatów,
  – regularny kontakt z bezpośrednim przełożonym uczestników (Dyrektor Produkcji otrzymywał informację o zawartości merytorycznej poszczególnych szkoleń oraz był osobą uprawnioną do monitoringu zadań wdrożeniowych),
  – ocena efektywności szkoleń: ocena reakcji na trening (ankiety ewaluacyjne).

Efekty:

 • 90% skuteczności w realizacji zadań wdrożeniowych.
 • Zmiana stylu komunikowania się w organizacji (z agresywnego i lekceważącego w partnerski).
 • Zmiana obiegu informacji w firmie (od jednokierunkowej do dwukierunkowej).
 • Wprowadzenie kultury regularnego informowania pracowników o efektach realizowanych przez nich zadań (wdrożenie profesjonalnej informacji zwrotnej wzmacniającej i korygującej jako podstawowej techniki komunikowania się na linii: przełożony — podwładny).
 • Usprawnienie współpracy pomiędzy działami w obszarze produkcji (korekta istniejących procedur, które wcześniej blokowały współpracę).
 • Rozwój współpracy indywidualnej pomiędzy kierownikami różnych działów (uczestnictwo w warsztatach dało im możliwości spojrzenia na proces produkcyjny z perspektywy nie tylko swojego, ale również innych działów).
 • Znaczna poprawa efektywności wewnętrznych spotkań (systematyczne spotkania ze zmianowymi: zlecanie i odbieranie zadań).
 • Usamodzielnienie brygadzistów w zakresie podejmowania decyzji w swoim obszarze