„Bądź jak pochodnia,

czyli coachingowy

model zarządzania”


BNP Paribas Bank Polska S.A.
Branża: finansowa

Potrzeby organizacji:

 • Powiązanie wypracowanego przez Bank standardu rozmów
  menedżerskich z coachingowym stylem komunikowania
  się z pracownikami.
 • Zwiększenie zaangażowania wśród menedżerów poszczególnych
  szczebli zarządzania: dyrektor zarządzający, dyrektorzy
  regionów, mikroregionów oraz oddziałów Banku.
 • Kształtowanie postaw i sposobu zarządzania wspierającego
  tworzenie kultury organizacji, transfer wiedzy i budowanie
  postawy zaangażowania oraz odpowiedzialności
  za wyniki wśród pracowników.
 • Budowanie zespołów opartych
  na zaufaniu.

Cele:

 • Implementacja standardu rozmów z podwładnymi
  – poznanie i stosowanie formularzy oceny realizacji bieżących
  zadań przez podwładnych oraz arkuszy rozwojowych.
 • Nabycie przez menedżerów umiejętności rozmowy coachingowej
  z podwładnymi z wykorzystaniem standardu
  wprowadzanego w Banku.
 • Budowanie postawy sprzyjającej regularnemu stosowaniu
  przez menedżerów nowych narzędzi zarządzania i coachingowego
  stylu rozmowy z pracownikami.
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności i zaangażowania
  pracowników oraz budowania autorytetu przełożonego
  jako wspierającego, skoncentrowanego na ludziach szefa.
 • Wsparcie organizacji w procesie zmiany oraz wdrożenie
  narzędzi i rozwiązań służących trwałości i skuteczności zainicjowanych
  procesów.

Efekty:

 • Nadanie ostatecznego kształtu standardom zaprojektowanym
  przez Bank, w celu wdrażania coachingowej kultury zarządzania.
 • Wprowadzenie coachingowego stylu zarządzania. Budowanie świadomości i wiedzy na temat coachingu sprzedażowego i rozwojowego.
 • Zwiększenie zaangażowania w tworzenie skutecznych narzędzi
  do zarządzania i branie odpowiedzialności za ich stosowanie.
 • Zdobycie umiejętności stosowania wy standaryzowanych formularzy
  zarządzania personelem oraz kompetencji w codziennym
  stosowaniu coachingowego stylu zarządzania.

Podjęte działania:

ETAP I – Działania przedszkoleniowe

KONSULTACJE DOTYCZĄCE NARZĘDZI TWORZĄCYCH STANDARD.


1. Wstępna analiza narzędzi wypracowanych przez Bank.
2. Warsztat – spotkanie pracowników w celu analizy arkuszy pod kątem merytorycznym i funkcjonalnym.
DIAGNOZA POTRZEB.
3. Badanie potrzeb, oczekiwań uczestników szkolenia: rozmowy telefoniczne trenerów odpowiedzialnych
za merytorykę projektu z wybranymi uczestnikami szkolenia.
ORGANIZACJA SZKOLEŃ.
4. Ustalenie harmonogramu, agendy szkoleń, prezentacja materiałów szkoleniowych przedstawicielowi
odpowiedzialnemu za projekt z ramienia BNP Paribas Bank.

ETAP II – Działania rozwojowe

1. Zadanie przedszkoleniowe (pre-work) – zapoznanie się z arkuszami standardu rozmów menedżerskich.
2. Przeprowadzenie 2-dniowych szkoleń z zakresu uustalonej tematyki.
3. Zadanie wdrożeniowe (post-work).
4. Ewaluacja każdego z przeprowadzonych szkoleń (na podstawie arkusza oceny szkolenia).
5. Raport po realizacji każdego ze szkoleń.

ETAP III – Podsumowanie

1. Przygotowanie raportu poszkoleniowego oraz rekomendacji.
2. Spotkanie z osobami inicjującymi projekt ze strony Banku w celu omówienia przebiegu projektu, rezultatów
zapoczątkowanych procesów i dalszych działań wzmacniających zmianę w sposobie zarządzania.


ETAP IV – Follow-up

1. Warsztat 2-dniowy dla menedżerów zarządzających regionami sprzedaży.