"DOBRY MENEDŻER
- TWÓJ ULUBIONY"
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
MENEDŻERSKICH

KIEROWNIKÓW SKLEPÓW
POLOmarket Sp. z o.o.
Branża: sieć handlowa

Potrzeby organizacji:

 • Podniesienie kwalifikacji personelu zarządzającego: kierowników rejonów sprzedaży oraz kierowników sklepów sieci POLOmarket w zakresie zarządzania zespołami pracowników.
 • Ujednolicenie standardów, kompetencji oraz wyobrażeń o zadaniach pracy menedżera.
 • Utrzymanie jednolitego, wysokiego standardu obsługi klienta, wvnypełnienie misji sieci: „Być ulubionym sklepem, mieć ulubiony personel, dostarczać przyjemność w postaci ulubionych produktówt
 • Zwiększenie udziału sklepów POLOmarket w rynku markełów w Polsce.

Cele:

Stabilny wzrost sieci poprzez wzmocnienie kompetencji menedżerskich 261 kierowników sklepów 33 kierowników regionalnych:

 • wypracowanie i wdrożenie wysokich, rozpoznawalnych standardów obsługi klienta, identycznych dla każdego punktu sprzedaży;
 • poprawa efektywności zarządzania sklepami poprzez dostarczenie pracownikom kompetencji komunikacyjnych i trenerskich.
System okresowych ocen pracowników

Podjęte działania:

 •  Audyt personalny – badanie roli kierowników sklepów w realizacji misji strategii sieci, zdiagnozowanie ich luk kompetencyjnych oraz określenie kierunku rozwoju.
 • Spotkanie z działem HR Centrali, uzgodnienie zakresu merytorycznego projektu, decyzja o pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie „Dobry menedżer — twój ulubiony” (w ramach Poddziałania: 2.1 . 1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach),
 • Podpisanie umowy Partnerstwa oraz umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Realizacja cyklu szkoleń (24 grupy x 5 x 2 dni – łącznie 240 dni szkoleniowych): OTWARTA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA BUDOWANIA AUTORYTETU LIDERA, DELEGOWANIE ZADAŃ-CZYLI JAK WZMACNIAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE, EMOCJE MOTYWACJE W PRACY MENEDŻERA, KIEROWNIK W ROLI TRENERA, ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI TRUDNYCH Z PRACOWNIKAMI,

Efekty:

 • Wsparcie (pomoc publiczna) w postaci szkoleń dla 33 przedsiębiorstw.
 • Działaniami szkoleniowymi objęto 505 osób.
 • 4 opublikowane artykuły sponsorowane – wspierające ideę podnoszenia kwalifikacji przez całe życie i promujące politykę HR POLOmarket.
 • Elektroniczna Baza Wiedzy o Projekcie zawierająca materiały szkoleniowe, raporty trenerskie statystyki projektowe.
 • Wyższa jakość obsługi klienta.
 • Wzrost poczucia posiadania i ugruntowania kompetencji menedżerskich (min, 70% wzrostu, mierzonego ankietami samooceny i wywiadami z przełożonymi).
 • Zmniejszona fluktuacja na stanowiskach kierowników sklepów.
 • Zmiana postaw pracowników w zakresie aktywnego kształtowania rozwoju osobistego zawodowego.
 • Wzrost liczby klientów 0 7,7 % (w porównaniu z 2009).
 •  Dalsza ekspansja sieci (wzrost liczby sklepów o I I % w porównaniu z końcem 2008).