SYSTEM MBO,
PODNIESIENIE
EFEKTYWNOŚCI
PRACY
Port Lotniczy
Branża: żegluga powietrzna

Potrzeby organizacji:

 • Podjęte inwestycje i prace modernizacyjne lotniska
  w związku z przygotowaniami Polski do Euro 2012.
 • Zaburzenie funkcjonalności i efektywności procesów zarządzania
  w wyniku:
     – zmian personalnych na kluczowych stanowiskach;
     – rozproszonej odpowiedzialności i samodzielności na stanowiskach
       kierowniczych;
    – spowolnienia decyzyjności i wdrożeń w wyniku konieczności
       konsultacji z Układem Zbiorowym Pracy (związkami zawodowymi i radą pracowniczą);
    – nieefektywnego systemu motywacyjnego i premiowego;
    – zdezaktualizowanych narzędzi Systemu Okresowych Ocen Pracowników (SOOP).

Cele:

 • Wdrożenie zarządzania przez cele – identyfikacja celów na
  wszystkich szczeblach kierowania.
 • Inwentaryzacja przebiegu procesów strategicznych, głównych
  i pomocniczych.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie zmian w Systemie Okresowych
  Ocen Pracowników (SOOP).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie premiowego systemu motywacyjnego.

Podjęte działania:

 • Ustalenie celu zmian w systemie ocen.
 • Powołanie grupy projektowej (wybrani kierownicy i przedstawiciele ZZ).
 • Konsultacje indywidualne/coaching dla dyrektorów.
 • Szkolenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI.
 • Mapowanie procesów.
 • Konsultacje grupowe w zakresie: określenia zadań do realizacji, przebiegu procesów, wykonania wielowariantowych
  scenariuszy realizacji procesów, graficznej prezentacji mapy procesów.
 • KARTA OPISU STANOWISK – budowa matrycy obowiązków i odpowiedzialności.
 • Wypracowanie narzędzia – SYSTEM OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH (arkusze, skale ocen).
 • Zaprezentowanie narzędzia Związkom Zawodowym.
 • Warsztaty: PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA OCEN, DEFINIOWANIE ZADAŃ NA ROK 2011, PRZYJĘCIE BUDŻETU WRAZ Z MIERNIKAMI.
 • Wdrożenie usprawnień w procesach.
 • Konsultacje dla Dyrektorów i Kierowników: wdrożenie usprawnień w procesach.
 • Przygotowanie i przedstawienie MAPY POWIĄZAŃ PROCESÓW.
 • Przygotowanie i przedstawienie systemu motywacyjnego i premiowego.

Efekty:

 • Wdrożona mapa procesów.
 • Uporządkowane zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach.
 • Wy standaryzowana dokumentacja i wdrożony SOOP.
 • System motywacyjny i premiowy powiązany z SOOP – usprawniający zarządzanie ZL.
 • Wypracowany i udostępniony wszystkim pracownikom dokument „Polityka Personalna”.
 • Usprawniona współpraca Zarządu, Dyrektorów, Kadry Kierowniczej z Układem Zbiorowym Pracy.
System okresowych ocen pracowników