SZKOŁA 
PRAKTYCZNEGO
ZARZĄDZANIA
-in plus

 

ZT "Kruszwica" S.A.
Branża: spożywcza

Potrzeby organizacji:

 • Konsolidacja procesów przetwarzania i produkcji oraz zniwelowanie różnic w sposobie zarządzania pracownikami po powiększeniu ZT „Kruszwica” S.A. o zakłady produkcyjne w Brzegu (dawniej: Ewico Sp. zoo.) oraz Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie.

Cele:

Zdobycie przez 129 menedżerów Średniego i wyższego szczebla (z wszystkich 4 lokalizacji) praktycznych umiejętności i wiedzy podnoszących efektywność w zakresie:

 •  komunikacji z podwładnymi współpracownikami; wyznaczania i osiągania stawianych przez firmę celów;
 • utrzymania wysokiej motywacji pracowników w podległych jednostkach;
 • organizacji pracy zespołów w zadaniach;
 • rozwiązywania problemów (radzenia sobie zapobiegania oporowi pracowników, konfliktom, ukrywaniem informacji, etc.); realizowania celów biznesowych dzięki lepszemu rozumieniu zasad zarządzania procesowego.
System okresowych ocen pracowników

Podjęte działania:

 • Development Center dla 1 5 osób (dyrektorzy oraz koordynatorzy) – obserwacja zachowań, diagnoza potencjału rozwojowego menedżerów ZT „Kruszwica” S.A., określenie kierunków indywidualnego rozwoJu.
 •  Badanie potencjału menedżerskiego metodą Thomas International (dział HR spółki).
 •  Określenie i zdefiniowanie zestawu kompetencji menedżerskich, niezbędnych do realizacji celów strategicznych spółki.
 •  Spotkania „kick-off” z pracownikami – przedstawienie idei badań i projektu.
  Cykl szkoleń dla 129 osób, w 1 0 grupach (w kolejności: 1 x dyrektorzy, 4 x kierownicy, 5 x mistrzowie) – 6 x 2 dni. 1. KOMUNIKACJA BUDOWANIE AUTORYTETU, 2. ZARZĄDZANIE PODLEGŁYM ZESPOŁEM, 3. OCENIANIE MOTYWOWANIE, 4. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW, 5. PROWADZENIE MOBILIZUJĄCYCH I KONSTRUKTYWNYCH SPOTKAŃ Z PRACOWNIKAMI, 6. MENTORING – CZYLI JAK UCZYC ZASTĘPY NOWYCH PRACOWNIKÓW – 1 20 dni.
 • Wsparcie/monitorowanie procesu szkolenia:
  – indeksy dla uczestników szkoleń z wewnętrznymi adnotacjami dyrektora/bezpośredniego zwierzchnika o postępach rozwoju poszczególnych kompetencji i efektywności warsztatów;
  – opracowanie i publikacja SKRZYNKI Z NARZĘDZIAMI na podsumowanie cyklu, zestaw najważniejszych definicji, struktur, technik, narzędzi przydatnych w zarządzaniu zespołem pracowników;
  – ocena efektywności szkoleń: ocena reakcji na trening (ankiety ewaluacyjne), badania przyrostów wiedzy (ex ante, ex post), FOLLOW-UP analiza zadań wdrożeniowych na początku każdego warsztatu z cyklu, analiza wskaźników oszczędności pary oraz energii elektrycznej.
 • Sesje coachingowe dla wybranych dyrektorów kierowników – jako wsparcie w realizacji indywidualnych planów rozwojowych – 6 miesięcy po zakończeniu projektu.
 • Audyt działań „on the job” – weryfikacja wykorzystania w praktyce narzędzi zarządzania oraz usprawniania procesów (2 spotkania, 2 konsultantów: trener, inżynier procesu).

Efekty:

 • 90% skuteczności w realizacji zadań wdrożeniowych, Ok. 69% przyrostu wiedzy. •
 • Ujednolicenie sposobu zarządzania wśród menedżerów wszystkich 4 zakładów.
 • Uwspólnienie narzędzi komunikacyjnych w obrębie i pomiędzy 4 zakładami.
 • Usprawnienie współpracy pomiędzy zakładami.
 • Rozwój współpracy indywidualnej pomiędzy kierownikami, koordynatorami różnych lokalizacji.
 • Znaczna poprawa efektywności wewnętrznych spotkań (systematyczne spotkania ze zmianowym•: zlecanie i odbieranie zadań).
 • Włączenie w proces rozwoju menedżerskich kompetencji pracowników marketingu, sprzedaży, zakupów, logistki i administracji.