System ocen pracowników

Budowę systemu ocen należy rozpocząć od zdefiniowania tego, co dzięki ocenie firma chce osiągnąć. W zależności od tego czy będą to cele efektywnościowe, rozwojowe czy mieszane, wspólnie z klientem dokonamy wyboru metody budowy kryteriów oceny i tworzenia zasad funkcjonowania systemu. By ocena była skutecznym narzędziem zarządzania musi mieć swoje konsekwencje.

Proponujemy, by powiązać System Okresowych Ocen Pracy z innymi narzędziami funkcjonującymi lub mogącymi funkcjonować w firmie, np. z motywacyjnymi, rozwojowymi.

Korzyści płynące z wprowadzenia systemu ocen pracowników

  • zwiększenie efektywności i jakości pracy poszczególnych pracowników oraz całych zespołów,
  • wzmacnianie motywacji pracowników do uzyskiwania coraz lepszych wyników,
  • właściwe wykorzystanie potencjału kadrowego, określanie potrzeb szkoleniowych i tworzenie rezerwy kadrowej,
  • kształtowanie właściwych postaw pracowniczych,
  • zaspokajanie odczuwanej przez pracowników potrzeby oceny ich pracy (potrzeby uznania, osiągnięć).