PROCEDURA REKLAMACJI REALIZOWANYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH

w Integra Consulting Poland Sp z o.o. sp.k.

1. Reklamacje można zgłaszać do Integra Consulting Poland w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Integra Consulting Poland Sp z o.o. sp.k. ul. Górki 7, 60-204 Poznań lub mailem: biuor@integra-consulting.pl najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę, datę i miejsce usługi, wobec którego zgłasza się reklamację
  • dane instytucji, zgłaszającej reklamację
  • opis, powód reklamacji
  • proponowany sposób rozwiązania sprawy

3. Integra Consulting Poland ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji od momentu wpłynięcia zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

4. Reklamacja zostanie uwzględniona w przypadku nienależytego zrealizowania Szkolenia z wyłącznej winy Zleceniobiorcy. Przez „nienależyte zrealizowanie Szkolenia z wyłącznej winy Zleceniobiorcy” należy rozumieć: skrócenie czasu Szkolenia wynikające z winy trenera lub nierealizowanie programu Szkolenia lub zrealizowanie programu Szkolenia na niezadowalającym poziomie merytorycznym, wynikającym z ocen uczestników Szkolenia tj. średnia ocen w ankietach poszkoleniowych – poniżej 3,9 (w skali 1-6). Do średniej ocen liczy się tylko ocena punktów 4-11 w ankiecie.

5. Odbiorca usługi, który składa reklamację może wnioskować o:

  • przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę, w ustalonym wspólnie ze Zleceniodawcą terminie, ponownie Szkolenie dla tej samej grupy uczestników.
  • indywidualne konsultacje (mailowo lub telefoniczne) z innym trenerem.
  • realizację Kary umownej (jeżeli umowa takie przewiduje).

Integra Consulting Poland zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w punkcie 1. W przypadku gdy reklamacja nie będzie zawierać wszystkich informacji, o których mowa w punkcie 2, Integra Consulting Poland powiadomi mailowo lub telefonicznie zgłaszającego reklamację o tym fakcie oraz o możliwości złożenia uzupełnionej reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.