Zarządzanie projektami

Informacje o szkoleniu z zarządzania projektami

Poznanie warunków skutecznego zarządzania projektami poprzez uporządkowanie informacji na temat etapów projektu i możliwych narzędzi wspomagających zarządzanie, zdefiniowanie sylwetki, świadomego swej roli, kierownika projektu.
W trakcie szkolenia pokazane zostaną narzędzia, które wspomogą kierowników projektów w rzetelnym, realistycznym tworzeniu planów projektów, które sprawnie się realizuje.  Osoby zaangażowane w realizację projektu nabędą umiejętności takiej współpracy z interesariuszami i sponsorem projektu, aby plany te były do zaakceptowania przez wszystkie strony zainteresowane realizacją przedsięwzięcia.

Celem szkolenia jest m.in:

 • Nabycie i ujednolicenie wiedzy z zakresu metodycznego zarządzania projektami.
 • Wypracowanie jednolitego standardu zarządzania projektami na bazie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.
 • Nabycie umiejętności zastosowania standardu w codziennej pracy na poziomie PM, kierownika projektu, kierownika budowy i innych stanowisk.

Podstawowa wiedza, umiejętności narzędzia zdobywane podczas szkolenia

 • Zapoznanie się i doskonalenie rożnych metodologii z zakresu zarządzania projektami oraz poznanie znaczących różnic między nimi (metodologie tradycyjne i zwinne).
 • Fazy projektowe w oparciu o różne metodologie.
 • Dostępne, wybrane narzędzia i techniki wspierające poszczególne fazy projektów np.: Lean Model Canva, Design Thinking, cykl Deminga, diament decyzyjny, Model PM House, metoda KISS PM.
 • Rozwój świadomości nowych trendów w zarządzaniu, w oparciu o najnowsze publikacje doświadczonych trenerów oraz raporty organizacji prowadzących szereg badań w tym zakresie.
 • Narzędzia wspierające zarządzanie – m.in. cykl podnoszenia efektywności E. Deminga, model sytuacyjnego zarządzania
  K. Blancharda, narzędzia skutecznego działania S. Covey’a, model efektywnego zespołu P. Lencioniego, indywidualne podejście do motywacji – motywacyjne DNA T. Lowe, zarządzanie zmianą – model 8 kroków wdrażania zmiany Kottera, narzędzia skutecznego porozumiewania się, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów itp.
 • Rozwój umiejętności zarządzania procesami – planowanie i organizowanie pracy własnej i zespołu, zarządzanie czasem.
  Audyt osobisty kompetencji, rola PM w projekcie, typowe pułapki nowoczesnego Project Managera.
  Zarządzanie różnorodnym zespołem w projekcie – motywowanie poprzez cele.
 • Rozwój umiejętności dotyczącej analizy i rozwiązywania konfliktów oraz problemów w oparciu o nowoczesne narzędzia.
 • Skuteczne wprowadzanie zmian – 3 poziomy perswazji oraz techniki negocjacji, zarządzanie oporem przed zmianą, komunikowanie zmian i ich promocja.
 • Konfrontacje i rozmowy trudne – o potrzebach zmiany / obiekcjach / rozmowy korygujące
 • Zarządzanie portfelem projektów.
 • Wzrost świadomości zakresu odpowiedzialności za wynik projektu, zespół i rozwój na każdym ze szczebli zarządzania.
 • Budowanie pewności siebie oraz własnego autorytetu w roli PM.  
 • Wzrost otwartej komunikacji na budowanie zespołu i osiągane przez niego wyniki.
 • Rozwój świadomości dotyczącej wpływu jakości pracy zespołowej.
 • Wzrost świadomości wpływu umiejętności zarządcze na kształtowanie postaw zaangażowania w zespole.


Efekty/korzyści dla uczestnika/firmy

Zakładamy, że po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali:

 • Umiejętność definiowania projektów na tle innych form działalności operacyjnej firmy.
 • Wiedzę na temat cyklu życia projektu i kolejnych kroków w jego realizacji.
 • Umiejętność definiowania ról projektowych.
 • Świadomość dot. najczęściej popełnianych błędów, podczas realizacji projektu oraz poznanie sposobów ich zapobieżenia.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami wspierającymi realizację projektu.
 • Mechanizmy skuteczniejszej kontroli i monitoringu poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox