EU funds EU funds
Integra Integra Integra Click to see more
Click to see more
  • Contrast

Training complaint procedure

Procedura reklamacji realizowanych usług szkoleniowych w Integra Consulting Poland sp z o.o. sp.k.

1. Reklamacje można zgłaszać do Integra Consulting Poland w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Integra Consulting Poland Sp z o.o. sp.k. ul. Górki 7, 60-204 Poznań lub mailem: biuor@integra-consulting.pl najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, datę i miejsce usługi, wobec którego zgłasza się reklamację dane instytucji, zgłaszającej reklamację opis, powód reklamacji proponowany sposób rozwiązania sprawy

3. Integra Consulting Poland ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji od momentu wpłynięcia zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

4. Reklamacja zostanie uwzględniona w przypadku nienależytego zrealizowania Szkolenia z wyłącznej winy Zleceniobiorcy. Przez „nienależyte zrealizowanie Szkolenia z wyłącznej winy Zleceniobiorcy” należy rozumieć: skrócenie czasu Szkolenia wynikające z winy trenera lub nierealizowanie programu Szkolenia lub zrealizowanie programu Szkolenia na niezadowalającym poziomie merytorycznym, wynikającym z ocen uczestników Szkolenia tj. średnia ocen w ankietach poszkoleniowych – poniżej 3,9 (w skali 1-6). Do średniej ocen liczy się tylko ocena punktów 4-11 w ankiecie.

5. Odbiorca usługi, który składa reklamację może wnioskować o:
a) przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę, w ustalonym wspólnie ze Zleceniodawcą terminie, ponownie Szkolenie dla tej samej grupy uczestników.
b) indywidualne konsultacje (mailowo lub telefoniczne) z innym trenerem.
c) realizację Kary umownej (jeżeli umowa takie przewiduje).

Integra Consulting Poland zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w punkcie 1. W przypadku gdy reklamacja nie będzie zawierać wszystkich informacji, o których mowa w punkcie 2, Integra Consulting Poland powiadomi mailowo lub telefonicznie zgłaszającego reklamację o tym fakcie oraz o możliwości złożenia uzupełnionej reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.