Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Regulamin szkoleń online

Regulamin szkoleń ONLINE

1. Regulamin, który czytasz (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług online (usług elektronicznych w postaci szkoleń online zwanych dalej „Szkoleniem”) przez INTEGRA CONSULTING POLAND Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Górki 7, 60-204 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000443804, NIP 779-241-03-02, zwana dalej "Organizator”.

2. Szkolenie świadczone w ramach kursu hrin.pl trwa 5 godzin zegarowych i jego cena obejmuje: zdalny udział w szkoleniu, dostęp do aplikacji mobilnej MAS, zestaw materiałów szkoleniowych online, certyfikat ukończenia szkolenia.

3. By wziąć udział w szkoleniu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej, a także adresu e-mail, na które założone zostanie konto. Podczas korzystania z Usług online zabronione jest dostarczanie przez użytkowników treści bezprawnych.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Organizatora poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.hrin.pl, oraz potwierdzenie przez Organizatora jego otrzymania. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli lista uczestników będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni kalendarzowe przed terminem szkolenia.

7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 5 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.

8. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie przed szkoleniem faktury pro forma przesłanej na podany przez uczestnika adres e-mail.

9. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora nr 56 1090 1346 0000 0001 1697 7801 najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dni otrzymania faktury pro forma za udział w szkoleniu (decyduje data wysłania faktury drogą elektroniczną).

10. W dniu zaksięgowania wpłaty Uczestnik szkolenia otrzyma na podany adres e-mail dostęp do szkolenia online oraz aplikacji MAS wraz z hasłem do logowania. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia i przesłana elektronicznie na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.

11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 lub więcej dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną na adres biuro@integra-consulting.pl. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Organizatora.

12. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za udział w szkoleniu.

13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową.

14. Reklamacje dotyczące szkoleń można składać na adres biuro@integra-consulting.pl do 14 dni kalendarzowych od daty szkolenia.

15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością INTEGRA CONSULTING POLAND Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Górki 7, 60-204 Poznań, zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.

16. Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

17. Administratorem tychże Danych Osobowych powstałych w związku z realizacją szkoleń będzie do momentu zakończenia ich przechowywania jest INTEGRA CONSULTING POLAND Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Górki 7, 60-204 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000443804, NIP 779-241-03-02. Dane osobowe przetwarzane będą przez INTEGRA CONSULTING POLAND Sp. z o.o. sp.k., wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Usługi

18. Wszelkie informacje dot. polityki przetwarzania danych osobowych są przedstawione w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na naszej stronie internetowej www.integra-consulting.pl