Efektywność osobista – organizacja, samodyscyplina, uważność

Głównym celem szkolenia będzie budowanie osobistej efektywności poprzez rozwój kompetencji opartych o Osobowość Lidera – nastawionego na proaktywne działanie, mającego odwagę na podejmowanie i realizację wyzwań, w sposób innowacyjny, zwracający uwagę na to, w jaki sposób osiąga cele, kierując się zasadą partnerstwa. Zgodnie z przesłaniem S. Covey’a, będziemy zachęcać uczestników do refleksji i budowania świadomej, odpowiedzialnej postawy, stworzenia oraz wdrażania nawyków skutecznego działania, stosowania adekwatnych narzędzi. Zwracamy także uwagę na rozwijanie umiejętności inteligentnego zarządzania własnymi emocjami, co ma istotny wpływ na optymalne załatwianie spraw i osiągnie wyników, budowanie relacji z ludźmi i lepsze radzenie sobie z trudnościami.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą:

  • Znać podstawowe narzędzia dotyczące planowania i organizowania swojego czasu.
  • Potrafić wykorzystywać poznane modele, narzędzia i techniki adekwatnie do swoich codziennych zadań, aby móc skuteczniej planować.
  • Znać typy osobowości i kierujące nimi metaprogramy.
  • Rozumieć wpływ jakości stawianego sobie celu na lepszą organizację i efektywność własną.
  • Mieć świadomość rozmaitych psychologicznych mechanizmów wpływających na własną efektywność i potrafić minimalizować ich negatywny wpływ.
  • Umieć ustalać priorytety godnie z celem organizacji, działu i swoimi – stanowiskowymi.
  • Potrafić planować w odniesieniu do celów.
  • Lepiej radzić sobie z natłokiem zajęć i zadań.
  • Potrafić dokonywać trafnych wyborów zadań, koncentrując się na najważniejszych sprawach itp.
  • Bardziej świadomie i proaktywnie reagować na sytuacje „wrzutek”, nierealnych celów, niedotrzymywania terminów itp., co podnosi efektywność własną oraz realizację celów.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD