POBUDZANIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI
KLUCZOWYCH
PRACOWNIKÓW
LG Display
Branża: produkcja elektroniki
użytkowej

Potrzeby organizacji:

 • Wzmocnienie decyzyjności kierowników i kluczowych specjalistów
  (dotychczas dominuje nastawienie na cele, konkurencyjność,
  indywidualizm).
 • Podjęcie działań służących zmianie kultury organizacyjnej.
 • Wzrost poziomu satysfakcji pracowników i obniżenie fluktuacji.
 • Wzmocnienie dotychczasowych działań motywacyjnych
  firmy: badania poziomu satysfakcji pracowników, wprowadzenie
  opieki zdrowotnej dla pracowników i ich rodzin,
  warsztaty i studia międzykulturowe, siłownie i zajęcia sportowe
  w firmie, integracja mieszanych zespołów.
 • Zmiana polityki HR w kierunku podnoszenia poziomu wynagrodzeń
  zgodnie z trendami rynkowymi.
 • Programy rozwoju kompetencji zarządczych dla kadry kierowniczej.

Cele:

Menedżerowie (61 osób) uczestniczący w projekcie szkoleniowo-
coachingowym:

 • opanowanie i stosowanie narzędzi partnerskiego stylu komunikacji;
 • rozwijanie umiejętności pobudzania podstawy odpowiedzialności
  za rezultaty u podwładnych;
 • zwiększenie liczby zaangażowanych i odpowiedzialnych
  pracowników w każdym dziale;
 • zwiększenie poziomu wzajemnego zaufania między koreańskimi i polskimi menedżerami.

Podjęte działania:

 • Warsztaty szkoleniowe dla 12 menedżerów koreańskich (w języku angielskim i koreańskim) służące
  ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY Z POLAKAMI (2 dni).
 • Badanie opinii na temat jakości współpracy pomiędzy Polakami a Koreańczykami oraz informacje
  zwrotne na ten temat.
 • Warsztaty szkoleniowe dla 49 polskich menedżerów (4 x 2 grupy): 1.MOTYWUJĄCA KOMUNIKACJA
  WEWNĄTRZ ORGANIZACJI (2 dni), 2.DELEGOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
  (2 dni), 3.ROZMOWA OCENIAJĄCA (1 dzień), 4.WYWIERANIE WPŁYWU (2 dni).
 • Warsztaty FOLLOW-UP (COACHINGI GRUPOWE) dla każdego z menedżerów – wspólna analiza procesu wdrażania zdobywanych na szkoleniu umiejętności, np. zlecania odpowiedzialnych/rozwijających zadań kluczowym pracownikom, udzielania informacji zwrotnych wzmacniających i korygujących.

Efekty:

 • Zmiana stylu zarządzania kadry kierowniczej: z instruktażu i wskazywania gotowych rozwiązań do wymagania od pracowników pro aktywności oraz otwartości w rozmawianiu o problemach.
 • Stosowanie przez menedżerów informacji zwrotnych korygujących i wzmacniających – większa otwartość i zaangażowanie pracowników.
 • Poprawa jakości współpracy pomiędzy polskimi i koreańskimi menedżerami, lepsze rozumienie różnic kulturowych.

„Z Integra Consulting udało nam się przeprowadzić z sukcesem cykl szkoleń z Przywództwa dla kadry zarządzającej.”


Klaudia Morawiec – Dyrektor Departamentu Rozwoju  Zasobów Ludzkich
                                                                                      LG Display