Rozwijam i dzielę się wiedzą – mentoring

Szkolenie „rozwijam i dzielę się wiedzą – mentoring” ma charakter warsztatowy. Duży nacisk kładziemy na trenowanie umiejętności, a elementy wykładowe i prezentacyjne ograniczymy do niezbędnego minimum. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, licencjonowanych grach, analizie przypadków i dyskusjach mających na celu wypracowanie rozwiązań. Tematy zawarte w programie zostają omówione i praktycznie przećwiczone.

Jak zachęcić pracowników do dzielenia się wiedzą?

Mentoring jest pojęciem, które może być rozumiane bardzo różnie. Jednak zawsze jego podstawowym zadaniem jest uczenie, inspirowanie i zarządzanie procesem rozwoju drugiej osoby, mające na celu wzrost jej kompetencji dający wyraźny progres, możliwy do zweryfikowania. Jak zachęcić pracowników do dzielenia się wiedzą? Najlepszym sposobem jest wdrożenie w firmie programu mentoringowego i wyznaczeniu tzw. mentora korporacyjnego. Jego rola polega na wprowadzaniu, przewodnictwie i doradztwie dla pracowników rozpoczynających karierę zawodową w przedsiębiorstwie. Mentor pomaga wdrożyć się podopiecznemu w struktury przedsiębiorstwa i zaplanować jego dalszy rozwój zawodowy. Mentor, jako osoba dysponująca większą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, więcej wnosi do procesu w tych właśnie obszarach.

Podczas szkolenia z mentoringu uczestnicy poznają w praktyce znaczenie poszczególnych etapów wdrożenia mentoringu w firmie.

Etap 1 mentoringu w pracy to analizowanie:

 • aktualnego poziomu umiejętności uczącego się.
 • dokładne przedstawienie podopiecznemu przyszłego celu do osiągnięcia, uzgodnienie go z nim przed przystąpieniem do działania.

Etap 2 mentoringu w pracy to planowanie:

 • tworzenie planu rozwijania umiejętności, opierającego się na kształceniu we właściwej kolejności poszczególnych komponentów danej umiejętności.
 • uzgodnienie metody regularnego, okresowego monitorowania wyników oraz sprawdzania w praktyce efektów nauczania oraz zadań stawianych na poszczególnych etapach.
 • nakreślenie maksymalnego zasięgu umiejętności, jakie uczący się ma opanować.
 • zapewnienie uczącemu się odpowiedniego wsparcia.

Etap 3 mentoringu w pracy to wdrażanie:

 • Objaśnianie i demonstracja odpowiednich technik czy metod postępowania z właściwym doborem tempa nauczania.
 • Zapewnienie sprzężenia zwrotnego oraz możliwości dyskusji.
 • Przystosowanie stylu mentoringu do aktualnego poziomu i tempa, w jakim uczący się robi postępy.
 • Dbanie o utrzymanie stałego kontaktu i sprawnej komunikacji z innymi osobami zaangażowanymi w proces rozwoju.
 • Zapewnienie uczącemu się odpowiedniego wsparcia.

Etap 4 mentoringu w pracy to ocena:

 • Systematyczna ocena postępu w osiąganiu kolejnych celów i umiejętności oraz badanie czynników hamujących proces uczenia się.
 • Motywowanie uczącego się do wyznaczenia dalszych celów w samorozwoju przy zapewnieniu wsparcia, którego może potrzebować.

Cele szkolenia:

 • Wzrost świadomości znaczenia dzielenia się wiedzą oraz własnym doświadczeniem zawodowym z innymi pracownikami.
 • Podniesienie motywacji do pełnienia roli mentora, jako osoby doświadczonej i ważnej dla organizacji.
 • Nauka dokonywania diagnozy pracownika i sposobu przekazywania wiedzy.
 • Wyznaczanie celów rozwojowych i tworzenie planów.
 • Poznanie cyklu mentoringu oraz narzędzi związanych z dzieleniem się wiedzą.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą:

 • znali zasady otwartej, budującej zaufanie komunikacji i rozumieli jej wpływ na osiągane rezultaty,
 • znali zasadę instruktażu i treningu oraz potrafili ją zastosować adekwatnie do sytuacji,
 • umieli adekwatnie zareagować na zadane pytanie i formułować różne rodzaje pytań w zależności od kontekstu,
 • znali zasady dopasowywania środków i metod własnej pracy do celów,
 • znali sposoby radzenia sobie z trudnościami podczas uczenia i dzielenia się wiedzą.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox