Style kierowania

Głównym celem szkolenia jest uświadomienie sobie swojej roli jako menedżera zarządzającego zespołem i rozwijanie umiejętności elastycznego dopasowywania stylu zarządzania do potrzeb i poziomu kompetencji pracownika oraz inspirowanie do budowania swojego autorytetu w oparciu o partnerski styl zarządzania.

Style kierowania grupą – styl instruktażowy

Podczas szkolenia ze stylów kierowania grupą poznasz m.in. instruktażowy styl kierowania. Instruktażowy styl kierowania zespołem jest najbardziej efektywny, gdy jego członkowie nie posiadają podstawowych umiejętności i nie są zdolni do podejmowania odpowiedzialności (obawiają się lub nie chcą jej podejmować). Pracownicy w sprawie realizacji zadań komunikują się przede wszystkim ze zwierzchnikiem. Osoba, która posługuje się tym stylem kierowania grupą:

 • Dokładnie definiuje rolę swoich podwładnych i współpracowników.
 • Dokładnie określa swoje oczekiwania wobec członków zespołu (oczekiwany efekt i czas jego realizacji).
 • Zapewnia stały dostęp do siebie.
 • Precyzyjnie wyjaśnia, w jaki sposób pracownik powinien wykonać zadanie, z jakiej pomocy, środków i metod powinien skorzystać. 
 • Określa, z kim i gdzie należy wykonać zadanie oraz ile na to poświęcić czasu.
 • Koncentruje się jedynie na formalnych wymaganiach oraz ściśle kontroluje ich realizację.
 • Nie interesuje się osobistymi problemami swoich podwładnych.
 • Utrzymuje dystans i nie zwraca uwagi zarówno na emocjonalne relacje między członkami zespołu, jak i między sobą a kierowanym zespołem. 
 • Jego podstawowym celem jest wdrożenie podwładnych do realizowania najprostszych zadań.

Style kierowania zespołami ludzkimi – styl konsultacyjny

Konsultacyjny styl kierowania grupą jest najbardziej efektywny, gdy członkowie posiadają podstawowe umiejętności oraz znają cel i zasady pracy. W zespole rozpoczyna się współpraca nad wspólnymi zadaniami. Osoba w codziennej pracy posługująca się konsultacyjnym stylem kierowania zespołami ludzkimi:

 • Dokładnie definiuje rolę swoich podwładnych i współpracowników.
 • Dokładnie określa swoje oczekiwania wobec członków zespołu (oczekiwany efekt i czas jego realizacji).
 • Stara się przekonywać bez szantażu czy nacisku. Tworzy u pracowników poczucie sensowności zadań, które wykonują (uzasadniając polecenia w oparciu o potrzeby działu, firmy czy też korzyści, które mogą wyniknąć po wykonaniu zadania). 
 • Wyjaśnia cel i zakres czynności do wykonania, dając pracownikom większą samodzielność w zakresie wyboru sposobu wykonania zadania.
 • Przed podjęciem decyzji konsultuje się z podwładnymi, ostateczną decyzję podejmuje jednak sam.
 • Stara się tworzyć dobre relacje w zespole poprzez delegowanie zadań wymagających współpracy. Dba o komunikację wewnątrz zespołu.
 • Zapewnia społeczne i emocjonalne wsparcie.
 • Jego podstawowym celem jest rozwijanie kompetencji pracowników w takim kierunku, aby (po zapoznaniu się z podstawowymi zadaniami i obowiązkami) pracownik zaczął realizować podstawowe zadania działu w ścisłej współpracy z innymi. 

Style kierowania personelem – styl uczestniczący

Uczestniczący styl kierowania zespołami ludzkimi jest najbardziej efektywny, gdy ludzie w zespole posiadają duże doświadczenie i umiejętności w danym zakresie, a pomiędzy nimi pojawiają się konflikty i nieporozumienia. Menedżer posługujący się uczestniczącym stylem kierowania personelem:

 • Określanie szczegółowych zadań zostawia poszczególnym członkom zespołu.
 • Bardziej nastawiona jest na „rzucanie pomysłów” niż przekazywanie wskazówek.
 • Nastawiona jest na wysłuchiwanie swoich podwładnych i współpracowników.
 • Zachęca pracowników do samodzielnej analizy zadań, które zostały delegowane oraz kreowania różnych pomysłów na ich rozwiązanie.
 • Stara się podtrzymywać dobre osobiste relacje w zespole. Mniejszą wagę przykłada do sposobu wykonania zadania przez jednostkę.
 • Utrzymuje bezpośrednie i nieformalne relacje z podwładnymi (interesuje się ich prywatnymi problemami i udziela im wsparcia).
 • Dba o udoskonalanie komunikacji wewnątrz zespołu, którym kieruje.
 • Zapewnia członkom zespołu społeczne i emocjonalne wsparcie.

Style kierowania – styl delegujący

Delegujący styl kierowania grupą jest najbardziej efektywny, gdy pracownik/zespół posiada niezbędne kompetencje i doświadczenie oraz jest motywowany do podejmowania odpowiedzialności za efekty działań. Lider mający tendencję do delegującego stylu kierowania:

 • Określanie szczegółowych zadań oraz sposobu wykonania tych zadań powierza członkom swojego zespołu, sama nie koncentruje się na nich.
 • Obdarza pracowników bardzo dużym zaufaniem. 
 • Utrzymuje dystans wobec problemów swoich podwładnych i współpracowników.
 • Nie ingeruje w relacje pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
 • Minimalizuje czas kontaktu z pracownikami jedynie do sytuacji delegowania zadania i otrzymania efektu.
 • Jest zainteresowana wynikiem realizacji zadania, natomiast nie przywiązuje wagi do sposobu jego wykonania.

Korzyści dla uczestnika:

 • Uświadomienie sobie ról i funkcji menedżerskich.
 • Poznanie zasad i warunków budowania swojego autorytetu i postaw zaangażowania pracowników.
 • Uświadomienie sobie preferowanego przez siebie stylu zarządzania i wynikających z tego konsekwencji.
 • Poznanie różnych stylów zarządzania i korzystanie z nich adekwatnie do poziomu rozwoju i kompetencji pracownika.
 • Trening motywującego zlecania zadań według modelu sytuacyjnego zarządzania, prowadzenia rozmów delegujących, wspierającego i korygującego monitorowania i odbioru zadań.
 • Poznanie i przećwiczenie procedury egzekwowania.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox